Regulamin świadczenia usług

Podstawą długotrwałej relacji między agencją a klientem są dobrze zdefiniowane, stałe zasady współpracy, co pozwala na skuteczną, opartą na zaufaniu realizację wspólnych projektów z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i terminów. Priorytetem Fox Collective jest przejrzystość i uczciwość w relacjach z klientami.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo informacje niezbędne do efektywnej współpracy, w tym etapy pracy nad projektem, terminy realizacji i zgłaszania poprawek, informacje o prawach autorskim i własności intelektualnej, zasadach poufności.

Niniejszy Regulamin świadczenia usług stanowi gwarancję, że nasi Klienci otrzymują usługi najwyższej jakości, zgodne z obowiązującymi standardami branżowymi i spełniające ich oczekiwania i potrzeby.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług przez Fox Collective na rzecz podmiotów trzecich. Dokument obowiązuje bezterminowo na wszelkich
  polach współpracy.
 2. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie we wszelkich relacjach pomiędzy Klientem a Agencją w zakresie, w jakim Strony nie uzgodniły wprost odmiennych zasad współpracy w treści zawartej Umowy.
 3. Fox Collective specjalizuje się w:
  1. Kompleksowej obsłudze marketingowej małych i średnich inwestycji deweloperskich w tym:
   • przygotowaniu i obsłudze stron inwestycji;
   • przygotowaniu i obsluga strony firmowych dla deweloperów;
   • wykonywaniu wyszukiwarek, nawigatorów mieszkań i wirtualnych spacerów;
   • wykonwywaniu wizualizacji budynków;
   • wykonywaniu rzutów 3D;
   • wykonwaniu wizualizacj wnętrz;
   • projektowaniu logotypów;
   • doradztwie i prowadzenie działan kryzysowego Public Relations;
   • druku i przygotowaniu materiałów do biur sprzedaży;
   • przygotowaniu kompleksowej oprawy graficznej Kampanii Reklamowych.
  2. Kompleksowej obsługdze marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw w tym:
   • przygotowaniu i obsłudze stron internetowych, sklepów, blogów i landing page;
   • wykonwanie logotypów i naming;
   • rebranding i lifting marek;
   • doradztwo i prowadzenie działań marketingowych;
   • doradztwo i prowadzenie działań Public Relations;
   • zarządzanie stronami internetowymi;
   • copywriting;
   • druk i przygotowanie materiałów sprzedażowych i wizerunkowych;
   • kompleksowej oprawie graficznej Kampanii Reklamowych.
 4. Fox Collective prowadzi także działalność w zakresie:
  • kampanii reklamowych w sieci Internet z wykorzystaniem systemu Google AdWords;
  • kampanii reklamowych w sieci Internet z wykorzystaniem systemu Facebook Ads;
  • kampanii reklamowych z wykorzystaniem innych niż ww. systemów emisji reklam;
  • przygotowaniu audytów kampanii reklamowych;
  • przygotowaniu analityki internetowej;
  • prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych;
  • sprzedaży powierzchni reklamowej innej niż reklama internetowa;
  • przygotowaniu reklam wideo;
  • wykonwaniu zdjęć i filmów reportażowo-wizerunkowych;
  • pozycjonowaniu stron w wyszukiwarkach internetowych.
 5. Wszelkie powyższe Usługi świadczone przez Agencję są rozdzielne, a brak wykonania jakiejkolwiek Usługi (jednej bądź wielu) nie pozbawia Agencji prawa do wynagrodzenia za wykonane Usługi.
 6. Fox Collective nie zapewnia przeprowadzenia procesu zastrzegania nazwy ani znaku towarowego w cenie wykonania dzieła.
 7. Fox Collective nie świadczy usług na rzecz konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
 8. Fox Collective jest płatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
 9. W celu zapewnienia efektywnej współpracy oraz w trosce o wysoką jakość usług; (na podstawie art. 267 k.k. oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 o ochronie danych osobowych;) wszelkie rozmowy telefoniczne dotyczące zleconych prac będą rejestrowane oraz automatycznie usuwanie 60 dni po otrzymaniu płatności.

§2 Definicje

 1. Agencja - Fox Collective - Agencja Kreatywna z siedzibą w Bytomiu 41-907, ul. Zabrzańska 42/13.
 2. Dane - dane osobowe powierzone Agencji przez Klienta.
 3. Dzieła – wszelkie materiały stanowiące przedmiot praw autorskich, bez względu na formę ich utrwalenia, przekazane Agencji przez Klienta.
 4. Fanpage – profil w ramach portalu społecznościowego.
 5. Identyfikacja – zespół projektów graficznych i form ich utrwalenia na wskazanych przez Klienta nośnikach.
 6. Kampania Reklamowa – zarządzany przez Agencję ogół komunikatów reklamowych Klienta emitowanych przez Podwykonawców w ramach poszczególnych Usług.
 7. Klient – każdy podmiot (osoba prawna lub fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z ustawa zdolnością do czynności prawnych) zlecająca Agencji wykonanie jakichkolwiek Usług.
 8. Landing Page lub LP – jednowitrynowa strona internetowa nakierowana na pozyskanie danych kontaktowych lub przekierowanie Odbiorcy na inną witrynę Klienta.
 9. Odbiorca – adresat działań reklamowych prowadzonych przez Agencję na rzecz Klienta w ramach świadczonych Usług.
 10. Podwykonawca - podmiot działający na rzecz Agencji w toku świadczenia przez Agencję Usług na rzecz Klienta.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin ogólny świadczenia usług przez Fox Collective - Agencja Kreatywna.
 12. Serwis – strona internetowa inna niż LP lub Sklep.
 13. Sklep – strona internetowa dedykowana do dokonywania przez Odbiorcę zakupu towarów lub usług od Klienta.
 14. Strona – Klient lub Agencja.
 15. Strony – łącznie Klient oraz Agencja.
 16. Umowa – wszelkie wiążące ustalenia pomiędzy Stronami dotyczące usług świadczonych przez Agencję bez względu na formę ich utrwalenia.
 17. Usługa – zespół prac i działań podejmowanych przez Agencję na rzecz Klienta, możliwy do funkcjonalnego wyodrębnienia w obrębie Usług.
 18. Usługi – ogół prac i działań podejmowanych przez Agencję na rzecz Klienta.
 19. Zlecenie – propozycja zawarcia Umowy przedłożona przez Klienta, określająca co najmniej minimalne parametry Usługi, wskazane w Regulaminie.

§3 Sposób zawarcia Umowy

 1. Treść Umowy może być ustalona między Stronami w dowolnej formie utrwalającej oświadczenia stron w sposób możliwy do przedstawienia graficznego, tj. w formie korespondencji mailowej lub sms. Wszelkie ustalenia telefoniczne i bezpośrednie stanowią część Umowy jedynie w zakresie, w jakim potwierdzone zostały w określony wyżej sposób.
 2. Wszelkie zmiany zasad współpracy o jakich stanowi niniejszy dokument wymagają formy pisemnej (mailowej) od strony wnoszącej zmiany oraz pisemnej akceptacji od strony przyjmującej zmiany.
  1. Brak odpowiedzi Agencji na proponowaną treść lub zmianę w treści Zlecenia nie może być w żadnym razie uznany za odpowiedź twierdzącą („milczący akcept”).
  2. Zmiany zasad współpracy o których tutaj mowa odnoszą się każdorazowo tylko do jednego dzieła/zlecenia/zamówienia nie zaś do stałych zasad współpracy. po zakończeniu dzieła/zlecenia/zamówienia, którego zmiany zasad współpracy dotyczyły, Klienta i Agencję obowiązują pierwotne zasady współpracy określone niniejszego dokumentem.
 3. Zlecenie uzgodnione w powyższym trybie wiąże Strony i nie może być zmienione lub odwołane w drodze jednostronnej decyzji którejkolwiek ze Stron, o ile Regulamin lub Umowa wprost nie stanowią inaczej.

§4 Akceptacje i listy poprawek

 1. Klient ma prawo do wniesienia jednej tury poprawek do jednego, wybranego projektu każdego typu, o ile projekt składa się z wielu elementów.
 2. Do wymiany infomracji o poprawkach oraz ich akceptacji z każdej strony wyznaczone są osoby odpowiedzialne.
 3. Na przesłanie listy poprawek Kliennt ma 5 dni roboczych od momentu otrzymania projektu. po tym czasie projekt zostaje przez Wykonawcę uznany za zaakceptowany.
 4. Lista poprawek jest jednym spójnym dokumentem przygotowywanym przez Klienta. Lista poprawek zawiera punkty, które wskazują na elementy które wymagają zmiany.
 5. Poprzez listę poprawek rozumie się wskazanie obszarów, które należy poprawić bądź zmienić. Poprawką nie jest stworzenie nowego projektu graficznego, tekstu lub storny internetowej.
 6. Zgłaszanie poprawek następuje poprzez przesłanie ich drogą mailową na adres osoby prowadzącej projekt ze strony Agencji.
 7. Na wykonanie poprawek Agencja ma czas od 1 do 7 dni roboczych od momentu otrzymania ich od Klienta, w zależności od skali zmian.
 8. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania rzeczy wykonanych niezgodnie z listą poprawek. Projekt uznaje się za zaakceptowany, jeśli obie strony dojdą do porozumienia, iż wszystkie punkty z listy poprawek zostały wykonane.
 9. Poszczególne etapy prac są akceptowane przez Klienta w formie wiadomości email wysyłanych przez wyznaczone osoby. Akceptacje są wiążące i przesyłane na adres osoby prowadzącej projekt ze strony Agencji.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące dzieła bądź poszczególnych elementów dzieła po ich zaakceptowaniu i nie wynikłe z winy Agencji są ustalane i płatne oddzielnie
 11. Ostateczna akceptacja przez Klienta projektu przesyłanego do druku następuje poprzez potwierdzenie w wiadomości e-mail dokumentu PDF w wariancie drukarskim "_DRUK":
  1. Agencja nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy w druku (literówki, błędy ortograficzne lub merytoryczne w pliku) po akceptacji pliku przez Klienta,
  2. Agencja nie przyjmuje odpowiedzialności za różnice w kolorach wyświetlonych na monitorze Klienta a na materiałach wydrukowanych.
  3. Agencja nie weryfikuje tekstów dostarczonych przez Klienta, o ile nie zlecono korekty i redakcji.
 12. Agencja zobowiązuje się do dotrzymania terminów po swojej stronie. Wydłużenie etapów po stronie Klienta lub znaczna ilość przesyłanych przez niego poprawek może skutkować przesunięciem terminu oddania dzieła.

§5 Zakup mediów

 1. Świadcząc usługi Zakupu Mediów Agencja działa w imieniu własnym na rzecz Klienta, a nie jako agent Klienta, w odniesieniu do tranzakcji z Dysponentami Mediów i innymi dostawcami będącymi osobami trzecimi („Dostawcy”) w związku z Usługami oraz składa zlecenia i zawiera umowy z Dostawcami w swoim własnym imieniu i na swój własny rachunek.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Agencja zawiera z Dysponentami Mediów i Dostawcami umowy zakupu Mediów bazując na wymogach Klienta wskazanych w Zleceniu. w razie anulowania lub zmiany w Usługach lub zmiany poziomu Usług (żądanej przez Klienta) („Korekty”):
  1. Agencja nie jest obowiązana do wprowadzenia Korekt, chyba że jest w stanie to uczynić w zakresie dozwolonym stosownie do odnośnych umów z Dysponentami Mediów.
  2. Klient pozostaje całkowicie odpowiedzialny za wszelkie koszty, opłaty i wydatki ponoszone w związku z wprowadzanymi Korektami, w tym za wszelkie podwyższone stawki (w tym obowiązujące z mocą wstecz) i/albo opłaty za anulowanie nakładane przez Dysponentów Mediów.
  3. W przypadku anulowania projektu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta jest on zobowiązany do zapłaty Agencji kwoty równej 100% wynagrodzenia Agencji, która należałaby się Agencji za zakup mediów, jeśli Kampania Reklamowa nie zostałaby anulowana.

§6 Wynagrodzenie i terminy

 1. Za wykonanie dzieła i przeniesienie majątkowych praw autorskich do niego Agencja otrzyma wynagrodzenie w ustalonej w wiadomości e-mail wysokości lub zgodnie z cennikiem, o ile nie została uprzednio przesłana dedykowana oferta.
 2. Wynagrodzenie Agencji nie pokrywa kosztów, które mogłyby zostać poniesione przez Agencję z tytułu konsultowania jakichkolwiek firm lub innych instytucji, lub też w celu uzyskania jakiejkolwiek dokumentacji, jaka może być wymagana a jednocześnie nie jest dostępna bezpłatnie. Wszelkie dodatkowe koszty będą konsultowane z klientem.
 3. Poza stałym wynagrodzeniem z tytułu świadczenia Usług, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny z tytułu nabycia czasu oraz powierzchni reklamowej.
 4. Faktury Agencji płatne są po ich dostarczeniu Klientowi w terminie wskazanym na fakturze lub wynikającym ze Zlecenia.
 5. Opłatą za anulowanie, dodatkowym wynagrodzeniem lub opłatami ponoszonymi w związku z Korektami obciąża się Klienta z chwilą, gdy stały się wymagalne i przypadają do zapłaty.
 6. Wszelkie opłaty uiszczane są przelewem na konto Wykonawcy:

  28 1020 2368 0000 2402 0625 0734 PKO BP.

 7. Agencja przewiduje trzy formy płatności za zaakceptowany do realizacji projekt:
  • płatność przed rozpoczęciem projektu - 100% zadatku. Wymagane w wypadku Nowych Klientów lub Klientów, którzy spóźnili się w przeszłości z płatnością powyżej 28 dni kalendarzowych;
  • płatność podzielona 50/50 - 50% zadatku. Rozliczenie odbywa się w formie płatności 50% przed rozpoczęciem projektu i 50% po zakończeniu projektu;
  • płatność po zakończeniu projektu - 0% zadatku. Rozliczenie tylko dla stałych klientów współpracujących z Agencją ponad 12 miesięcy, którzy terminowo regulowali należności.
 8. Niedotrzymanie terminów płatności przez Klienta uprawnia Agencję (według jej wyłącznego uznania) do:
  • zażądania od Klienta gwarancji uznanych przez Agencję za odpowiednie w celu zabezpieczenia uregulowania obecnych i przyszłych zobowiązań płatniczych;
  • wstrzymania wykonywania Usług;
  • wypowiedzenia wszelkich wiążących Agencję z Klientem umów i porozumień, po uprzednim wezwaniu Klienta do dokonania płatności z wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu płatności. w takim przypadku Agencja ma prawo domagać się od Klienta żądania zapłaty odszkodowania i pokrycia wszelkich szkód, jakie Agencja poniosła na skutek zakończenia współpracy z winy Klienta, co nie wyłącza prawa Agencji domagania się kar umownych, zapłaty kosztów, jak i innych kwot poniesionych przez Agencję do dnia wypowiedzenia.
 9. W przypadku uchybienia jakimkolwiek terminom płatności Agencja ma prawo obciążenia Klienta odsetkami ustawowymi za opóźnienia w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, a Klient traci prawo żądania od Agencji zwrotu bądź przyznania mu jakichkolwiek rabatów, upustów i korzyści, jeśli zostały mu przez Agencję przyznane w Zleceniu. Odstąpienie od uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie oraz punkcie powyżej zależy wyłącznie od uznania Agencji, przy czym odstąpienie w ramach jednej lub kilku Kampanii Reklamowych nie oznacza zrzeczenia się do korzystania z tychże uprawnień w przyszłości i nie może być interpretowane jako jakiekolwiek wyłączenie lub zmiana warunków i zasad świadczenia usług określonych w niniejszym dokumencie.
 10. Okres, od którego liczy się czas tworzenia dzieła zaczyna się z dniem, w którym:
  1. podpisano umowę, zlecenie lub przesłano zamówienie mailowe;
  2. Klient udostępnil Agencji wszelkie nezbędne informacje i materiały w wersji ostatecznej;
  3. na konto Agencji wpłynęła kwota zadaktu, ustalna indywidualnie do każdego projektu.
 11. Czas realizacji dzieła może ulec zmianie w przypadku:
  1. przekazania jednorazowo przez Klienta dużej ilości poprawek lub poprawek o znacznej skali zmian;
  2. wydłużenia czasu akceptacji poszczególnych etapów dzieła przez Klienta.
 12. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Klient zobowiązuje się pokryć koszty prac prowadzonych do dnia wypowiedzenia, rzetelnie i należycie udokumentowanych przez Agencję.
 13. W przypadku opóźnienia płatności przekraczającego 30 dni wymagana kwota jest przekazywana do windykacji Firmie Kaczmarski Inkaso sp. z o.o. a Klient zobowiązuję się do rekompensaty wszystkich udokumentowanych kosztów z tym związanych.
 14. Przesyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 r. poz. 1528) wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane przez Agencję na adres e-mail z, którego pochodzi zamówienie.

§7 Prawa własności intelektualnej

 1. Klient oraz jego ewentualni licencjodawcy posiadają i zachowują wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do wszelkich Treści.
 2. Agencja oraz jej ewentualni licencjodawcy posiadają i zachowują wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do Dotychczasowych Materiałów. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Zamówione Materiały (w tym, bez żadnych ograniczeń, Prawa Własności Intelektualnej do nich) pozostają własnością licencjodawców Agencji. w ramach świadczonych Usług Agencja udziela Klientowi, w ramach zapłaty wynagrodzenia określonego w Zleceniu, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie Dotychczasowych Materiałów dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do otrzymywania Usług oraz by umożliwić Klientowi użytkowanie i czerpanie korzyści z dowolnych tego rodzaju Dotychczasowych Materiałów i Zamówionych Materiałów wyłącznie w celach określonych w Zleceniu lub w dowolnym planie Kampanii Reklamowej („Licencja”).
 3. Licencji udziela się Klientowi na następujących warunkach (a także na ewentualnych dodatkowych warunkach określonych w Zleceniu). Klient nie może:
  1. eksponować ani wykorzystywać Dotychczasowych Materiałów w żaden sposób z wyjątkiem wyraźnie zatwierdzonego w Zleceniu;
  2. kopiować, zwielokrotniać, modyfikować, tworzyć ich utwory zależne, odtwarzać, dekompilować, dezasemblować lub usiłować uzyskać kod źródłowy jakichkolwiek Dotychczasowych Materiałów, o ile nie jest to dozwolone przez prawo i tylko w takim zakresie;
  3. wynajmować, wydzierżawiać, sprzedawać, udzielać sublicencji, cedować ani w inny sposób przenosić jakichkolwiek Dotychczasowych Materiałów na żadną osobę trzecią;
  4. modyfikować ani usuwać żadnych informacji o prawach własności ani legend umieszczonych na lub w Dotychczasowych Materiałach;
  5. eksponować, modyfikować ani wykorzystywać Zamówionych Materiałów w jakikolwiek sposób niedozwolony przez pierwotnego autora lub licencjodawcę tych Materiałów lub zakomunikowany Klientowi przez Agencję.
 4. O ile w Zleceniu nie postanowiono inaczej, pod warunkiem zapłaty należnego Agencji wynagrodzenia, Agencja udziela Klientowi wyłącznej licencji w zakresie korzystania z autorskich praw majątkowych do Nowych Materiałów na okres 3 lat od daty och doręczenia Klientowi na terytorium Polski na następujących polach eksploatacji:
  1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki oraz na każdym nośniku, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia;
  2. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Nowe Materiały utrwalono lub zwielokrotniono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie najem lub dzierżawa, w tym oryginału albo egzemplarzy;
  3. rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie (w tym transmisja lub retransmisja) i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting oraz webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. W odniesieniu do Zamówionych Materiałów Agencja udziela Klientowi licencji na warunkach określonych w kosztorysie.
 6. Z chwilą dostarczenia treści i materiałów do Agencji, Klient bezpłatnie udziela Agencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bezpłatnej licencji na ich użytkowanie w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Agencję Usług, co obejmuje prawo do udzielania na nie sublicencji Dysponentom Mediów, Dostawcom i podwykonawcom w związku z wykonywaniem dowolnej części Usług. Licencja udzielona na podstawie niniejszego punktu wygasa z chwilą ukończenia Usług lub (jeżeli nastąpi to wcześniej) ustania Zlecenia, którego dotyczą Treści i Nowe Materiały.

§8 Odpowiedzialność agencji

 1. Podczas świadczenia Usług, Agencja będzie szanować interesy Klienta znane Agencji, a Usługi świadczyć z najwyższa starannością.
 2. Obie strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowej realizacji Usługi, a w szczególności zapewniają wszelkie niezbędne informacje, dokumenty oraz (w przypadku Klienta) Treści drugiej stronie, jakie są zasadnie niezbędne w celu umożliwienia otrzymywania i świadczenia Usług.
 3. Agencja zabezpiecza i zwalnia Klienta z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu:
  1. wszelkich strat, szkód lub kosztów (w tym zasadnych wynagrodzeń i wydatków zwrotnych) poniesionych lub zaciągniętych przez Klienta w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Agencji przy wykonywaniu Usług
  2. roszczeń dowolnej osoby trzeciej, z tytułu naruszenia przez Agencję lub Klienta należącego do takiej osoby trzeciej Prawa Własności Intelektualnej zawartego w Nowych oraz Zamówionych Materiałach, z zastrzeżeniem, że łączna odpowiedzialność Agencji z tytułu straty lub szkody powstałej w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta jest ograniczona do wynagrodzenia Agencji otrzymanego przez Agencję w związku z działalnością, której naruszenie dotyczy, w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających datę odnośnego naruszenia.
 4. Agencja wyłącza odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu wszelkich szkód pośrednich, ubocznych, specjalnych lub wtórnych, w tym (lecz niewyłącznie) utraconych korzyści mających przykładowo postać utraty przewidywanych zysków lub oszczędności, utraty zleceń, utraty przychodów, uszczerbku na wartości firmy, utraty lub uszkodzenia danych i/albo podobnych strat, nawet wówczas, gdy Agencję powiadomiono o możliwości wystąpienia tego rodzaju straty lub szkody. Ponadto Agencja nie jest odpowiedzialna wobec Klienta w związku z roszczeniem z tytułu naruszenia Prawa Własności Intelektualnej, jeżeli roszczenie to opiera się na:
  1. naruszeniu przez Klienta jego zobowiązań lub zapewnień zawartych w Zleceniu lub niniejszym dokumencie;
  2. działaniach lub zaniechaniach Klienta lub dowolnych innych osób trzecich, którym przekazano Nowe lub Zamówione Materiały, które to działania lub zaniechania stanowią naruszenie lub niedbalstwo na gruncie warunków dowolnej licencji lub innej umowy regulującej ich użytkowanie Nowych lub Zamówionych Materiałów;
  3. funkcjonowaniu lub użytkowaniu Nowych lub Zamówionych Materiałów przy użyciu wzorów (projektów), specyfikacji lub instrukcji niedostarczonych przez Agencję;
  4. modyfikacji Nowych lub Zamówionych Materiałów przez kogokolwiek innego niż Agencja, w razie gdy niezmodyfikowana wersja Nowych Materiałów nie stanowiłaby naruszenia lub nie stanowiłaby podstawy roszczenia osoby trzeciej.
 5. Zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej mają zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Klient niezwłocznie zawiadomił Agencję na piśmie o tego rodzaju roszczeniach, przyznał Agencji wyłączne prawo do obrony, kierowania, negocjowania lub załatwiania polubownie sprawy tego rodzaju roszczeń oraz udzielił wszelkiej zasadnie oczekiwanej pomocy przy obronie przed roszczeniami (na koszt Agencji).
 6. Agencja nie ma obowiązku, a Klient nie ma prawa żądania, ujawniania warunków zakupu poszczególnych Mediów ustalonych pomiędzy Agencją a Dysponentem Mediów lub Dostawcą, jeśli stanowią one tajemnicę handlową. Ogólne warunki świadczenia usług przez Dysponentów Mediów lub Dostawców znane są Klientowi i zawsze publikowane przez Dysponentów Mediów lub Dostawców na ich stronach internetowych.
 7. Agencja ma prawo odmowy, wstrzymania lub odwołania potwierdzonego Zlecenia lub wiążącej oferty Zakupu Mediów w przypadku, gdy:
  1. forma materiałów reklamowych nie spełnia wymagań technicznych Dysponenta Mediów;
  2. materiał reklamowy jest sprzeczny w wymogami prawa;
  3. materiał reklamowy narusza dobre obyczaje, uznane normy etyczne lub może stanowić zagrożenie dla społeczeństwa.
 8. Agencja wyłącza odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu wycofania, wstrzymania emisji materiałów reklamowych przygotowanych przez osobę trzecią i przekazanych przez Klienta lub podmiot działający na jego zlecenie, w tym wskutek decyzji Dysponenta Mediów lub jakiegokolwiek sądu lub organu administracyjnego. Wszelkie koszty, wynikłe z takiego wycofania lub wstrzymania emisji materiałów reklamowych poniesie Klient, w tym zapłaci należne Agencji wynagrodzenie.

§9 Odpowiedzialność Klienta

 1. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie ustalenia niezbędne w celu dostępu do Usług, otrzymywania i wykorzystywania ich, oraz (tam, gdzie to stosowne) zapewnia posiadanie odpowiedniego i kompatybilnego sprzętu, sieci i oprogramowania w celu otrzymywania Usług
 2. Klient pozostaje całkowicie odpowiedzialny za swoją działalność marketingową i reklamową oraz przestrzega wszelkich odnośnych lokalnych przepisów, regulacji oraz kodeksów postępowania.
 3. Klient zapewnia i oświadcza, że żadne reklamy i/lub inne materiały marketingowe (w tym, lecz niewyłącznie, znaki towarowe, wzory graficzne, produkcje dźwiękowe, filmy wideo, oprogramowanie, dane, dokumenty dotyczące strategii marketingowej oraz, tam, gdzie ma to zastosowanie, żadne słowa kluczowe służące reklamie w wyszukiwarkach), dostarczone przez Klienta i/lub przez dowolną osobę trzecią działającą w imieniu Klienta do Agencji oraz żadne treści w dowolnych witrynach internetowych posiadanych lub prowadzonych przez Klienta w związku z Usługami:
  1. nie są nieprawdziwe ani mylące, nieprzyzwoite, oszczercze ani niezgodne z prawem;
  2. nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej;
  3. nie szkodzą ani nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie witryny internetowej, sieci komputerowej ani innego sprzętu jakiejkolwiek osoby trzeciej lub Dysponenta Mediów.
 4. W odniesieniu do każdego serwisu www stworzonego lub utrzymywanego przez Klienta w związku z Usługami Klient zapewnia zamieszczenie w nim polityki prywatności zgodne z właściwymi przepisami o Ochronie Danych Osobowych.
 5. Klient odpowiada za zgodność Materiałów Reklamowych z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa.
 6. Klient zobowiązany jest do dostarczenia we wskazanym terminie dokumentacji technicznej i produkcyjnej wymaganej przez Agencję niezbędnej do opublikowania reklam Klienta. Klient zobowiązany jest sprawdzać i potwierdzać jakość środków reklamowych stworzonych przez Agencję oraz sprawdzić zawartość reklamy w celu wyłonienia ewentualnych błędów.
 7. W przypadku wadliwego wykonania reklamy z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. zmniejszony rozmiar ogłoszeń, słaba jakość druku spowodowana jakością materiałów drukarskich, niepowodzenie w dostarczeniu dokumentów do druku czy materiałów do publikacji w mediach elektronicznych, Klient zapłaci cenę za zakup powierzchni reklamowej i wypłaci Agencji wynagrodzenie określone w Zleceniu, jak również wydatki poniesione przez Agencję w odniesieniu do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z Zleceniem.
 8. Klient zabezpiecza i zwalnia Agencję, jej pracowników i osoby powiązane z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wszelkich strat, szkód lub kosztów (w tym zasadnych wynagrodzeń i wydatków zwrotnych) ponoszonych lub zaciąganych przez nich w wyniku naruszenia swoich zobowiązań wynikających punktów powyższych. w szczególności, jeżeli Agencja poniesie jakąkolwiek stratę lub zobowiązanie, koszty (w tym koszty prawne) lub szkody w wyniku roszczenia osoby trzeciej z tytułu naruszenia prawa tej osoby trzeciej przez reklamę Klienta zamieszczoną przez Agencję za zgodą Klienta, w tym Prawa Własności Intelektualnej lub prawa do prywatności, Klient zabezpiecza i zwalnia Agencję z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu takiej straty, zobowiązania, kosztów, w tym kosztów prawnych lub szkód.
 9. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że:
  1. zamieszczenie Treści może podlegać warunkom Mediów i zobowiązuje się ich przestrzegać;
  2. agencja nie pełni funkcji administratora danych osobowych w odniesieniu do jakichkolwiek informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby przekazywanych przez Klienta do Agencji.
 10. Odpowiedzialność Klienta za utratę faktycznych lub przewidywanych przychodów lub zysków, utratę kontraktów lub za jakiekolwiek straty lub szkody specjalne, pośrednie lub wtórne w jakikolwiek sposób powstałe i niezależnie od tego, czy z powodu czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), czy z innego powodu, niezależnie od tego, czy dana strata lub szkoda była możliwa do przewidzenia, przewidziana, czy znana jest wyłączona, chyba że postanowienia niniejszego dokumentu wyraźnie stanowią inaczej.
 11. Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty Agencji wszystkich wierzytelności pieniężnych związanych ze świadczeniem Usług.
 12. Klient przyjmuje do wiadomości, że Agencja podczas Zakupu Mediów będzie przestrzegać warunków biznesowych Dysponentów Mediów oraz Dostawców.
 13. Wszelkie akceptacje materiałów reklamowych, dokonane przez przedstawiciela Klienta są dla Klienta i Agencji wiążące w zakresie dalszych prac nad materiałem reklamowym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wpływ akceptacji poszczególnych etapów produkcyjnych na końcowy wygląd materiałów reklamowych.

§10 Zasady poufności

 1. Treść Umowy nosi ściśle poufny charakter i z tego względu Strony zobowiązują się, zarówno obecnie, jak i w przyszłości nie ujawniać jej treści osobom trzecim.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz do niewykorzystywania w celach sprzecznych z treścią zawartej Umowy jakichkolwiek informacji pozyskanych od drugiej Strony.
 3. Strony są zwolnione z obowiązku zachowania poufności, o której mowa w punkcie 1. i 2. Regulaminu w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia poufnych informacji wynika z przepisu prawa, decyzji właściwego Sądu lub organu lub informacje te zostały ujawnione przez osobę trzecią.
 4. Strony są zwolnione z obowiązku zachowania poufności, o której mowa w punkcie 1. i 2. Regulaminu w przypadku, gdy druga Strona zwolni Stronę ujawniającą od obowiązku zachowania poufności, z tym, że zwolnienie dotyczy jedynie zakresu ujawnienia objętego zgodą.
 5. Strony są zwolnione z obowiązku zachowania poufności, o której mowa w punkcie 1. i 2. Regulaminu w przypadku gdy prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z Umowy wymaga ujawnienia informacji uzysk anych od drugiej Strony lub treści Umowy.
 6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przepływu informacji pomiędzy spółkami zależnymi, dominującymi lub powiązanymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych w stosunku do Stron.
 7. Zasady przekazywania danych pomiędzy Stronami niniejszej Umowy oraz pomiędzy Stronami a podmiotami trzecimi reguluje Polityka prywatności.
 8. Klient upoważnia Agencję do publikowania informacji wskazujących na zakres, charakter oraz pubiczną prezentacje projektów i usług wykonanych na rzecz Klienta w dowolnej formie oraz na umieszczenie w stopce strony (jeżeli była ona przedmiotem dzieła)adnotacji o Agencji, która jest odnośnikiem do strony www.foxcollective.pl. z wykorzystaniem nazwy i logotypu Klienta, w szczególności na stronie internetowej Agencji.

§11 Prawa autorskie

 1. Klient udziela Agencji licencji na wykorzystanie wszelkich powierzonych jej Dzieł w zakresie wykorzystania ich do wykonania Umowy, tj. na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieł – trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dzieł w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności umieszczanie Dzieł w zasobach komputera, wytwarzanie egzemplarzy (kopii) Dzieł dowolną techniką, na wszelkich znanych nośnikach, w tym nośnikach magnetycznych, optycznych i półprzewodnikowych, przechowywanie Dzieł;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieła utrwalono –
   wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Dzieł w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, przekazywanie, a także publiczne udostępnianie Dzieł w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bądź w czasie lub miejscu wybranym przez rozpowszechniającego, w tym również za pośrednictwem urządzeń przenośnych;
  4. w zakresie tworzenia i korzystania z opracowań – tworzenia opracowań Dzieł w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian, rozporządzania i korzystania z opracowań Produktów na polach eksploatacji określonych powyżej.
 2. Z chwilą przekazanie Dzieł Agencji Klient oświadcza, iż przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do przekazanych Dzieł, a także iż posiada niczym nieograniczone prawo udzielenia licencji do nich w zakresie wskazanym w p. 1. powyżej.
 3. W razie wystąpienia przez jakikolwiek podmiot trzeci z roszczeniem w stosunku do Agencji wynikającym z jakichkolwiek praw tego podmiotu do jakiegokolwiek materiału przekazanego przez Klienta w celu realizacji Umowy, Klient zwolni Agencję z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności:
  1. pokryje roszczenie podmiotu trzeciego, lub
  2. wstąpi do postępowania wytoczonego przez podmiot trzeci przeciwko Agencji w charakterze interwenienta ubocznego, lub
  3. pokryje wszelkie koszty poniesione przez Agencję w związku z zaspokojeniem lub obsługą tego roszczenia, w tym w szczególności pokryje koszty wszelkich nałożonych na Agencję kar lub innych opłat.
 4. Klient upoważnia Agencję do oznaczenia wszelkich utworów powstałych w ramach świadczenia Usług adnotacjami lub logotypami wskazującymi na wytworzenie ich przez Agencję.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Spory powstałe na tle stosowania Umowy lub Regulaminu poddane zostają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Agencji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności – Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku, gdy w toku wykonywania niniejszej Umowy konieczne będzie przetwarzanie przez Agencję jakichkolwiek danych osobowych, będzie ono następować na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 4. Odpowiedzialność Agencji z tytułu wykonania Zlecenia ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia za to Zlecenie. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie oraz za szkody w zakresie utraconych korzyści.
 5. Agencja nie jest odpowiedzialna w stosunku do Klienta za opóźnienia lub niewykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy opóźnienie lub niewykonanie jest rezultatem Siły Wyższej.

W Fox Collective wprowadzamy najwyższe standardy branży reklamowej i marketingowej, oferując profesjonalne, kompleksowe, pomysłowe i innowacyjne rozwiązania. Promujemy podejście zorientowane na ludzi, środowisko i różnorodność, kładąc nacisk na najwyższą jakość świadczonych usług oraz wysoką etykę biznesową. Aspirujemy do bycia liderem na polskim rynku reklamowym i marketingowym, stając się symbolem wartości, takich jak uczciwość, odpowiedzialność i zaangażowanie w długotrwałe relacje z klientami, pracownikami i społecznością. Zależy nam na współpracy opartej na komunikacji, równości, a także na odpowiedzialności społecznej, dbamy o środowisko i angażujemy się w działania na rzecz lokalnej społeczności.

Niniejszy kodeks dobrych praktyk jest gwarancją poszanowania praw klientów, pracowników oraz firm współpracujących z naszą agencją.

Profesjonalizm

Dążymy do utrzymania najwyższego poziomu profesjonalizmu we wszystkich aspektach naszej działalności. Poniższe zasady odnoszą się do różnych obszarów, w których staramy się utrzymać ten standard, aby zapewnić klientom, partnerom i pracownikom najlepsze doświadczenia.

 1. Długotrwała współpraca: Dążymy do budowania trwałych relacji z naszymi Klientami i Partnerami, zamiast dążyć do szybkiego, jednorazowego zysku.
 2. Partnerskie relacje: w kontaktach biznesowych stawiamy na relacje oparte na wzajemnej satysfakcji, poszanowaniu obopólnych korzyści oraz uczciwości.
 3. Zrozumienie potrzeb Klienta: Dokładnie analizujemy potrzeby naszych Klientów, komunikując się jasno i skutecznie.
 4. Odpowiedzialność i kompetencje: Informujemy Klientów i Partnerów o warunkach współpracy w sposób przejrzysty, unikając niedomówień i ukrywania naszych intencji.
 5. Innowacyjność: Dbamy o rozwój naszych produktów, rozwiązań i metod pracy, aby prezentować się jako nowoczesna Firma.
 6. Dotrzymywanie terminów: Realizujemy zobowiązania na czas, zarówno ustne, jak i pisemne, odpowiadając na e-maile i telefony w sposób rzetelny i terminowy.
 7. Komunikacja o potencjalnych opóźnieniach: w przypadku opóźnień informujemy Klienta, ustalając z nim nowy, realistyczny termin.
 8. Realistyczne obietnice: Nie obiecujemy usług, których nie jesteśmy w stanie świadczyć rzetelnie i terminowo. Szanujemy nasze kompetencje i umiejętności.
 9. Rozwój zawodowy: Stale doskonalimy naszą wiedzę i umiejętności poprzez edukację, zdobywanie doświadczeń, udział w szkoleniach i innych formach rozwoju zawodowego.

Szanowanie interesów Klientów

Etyka biznesowa

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona danych i poufność

Odpowiedzialność społeczna

Współpraca i komunikacja

Równość i różnorodność

Przestrzeganie Kodeksu

Aktualizacja Kodeksu